Политика за защита на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата политика за защита на личните данни е приета съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директира 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните. „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д е дружество по смисъла на Търговския закон, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131015268, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Горубляне, ул. „Цветна градина“16, представлявано от Радко Божилов – управител на дружеството. Телефон +35929736677, факс:+35929730316

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага във връзка с дейността на хотел и ресторант L do Rado. С настоящата Политика ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти и се ангажираме да спечелим тяхното доверие, като приемем и прилагаме високи стандарти за защита на всяка информация, представлявяща лични данни.

Настоящата политика определя категориите субекти, чийто данни обработваме, категориите лични данни, които обработваме, целите във връзка, с които обработваме лични данни, както и законовите основания за това, а така също и правилата и процедурите, които сме установили, свързани с дейностите по обработване на лични данни и възможностите за упражняване на правата на субектите на данни.

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага във всички случаи, в които обработваме лични данни. Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика за защитата на личните данни. В тези случаи ще публикуваме на уебсайта си съобщение за това, както и актуализираната версия на политиката.

Ако имате каквито и да било въпроси, свързани с настоящата Политика, не се колебайте да се свържете с нас по някой от начините, описани в края на този документ.

За целите на тази Политика:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Регистър с лични данни означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

Специални лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не обработваме специални категории лични данни, освен ако това е необходимо за изпълнението на нормативно установените ни задължения, напр. задълженията ни, произтичащи от трудовото или антидискриминационното законодателство. Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин специални лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако изрично и писмено сме поискали тези данни от Вас и след като Ви потвърдим, че разполагаме с необходимите за това съгласия и че са изпълнени всички други законови изисквания за обработване на данните.

Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, спазвайки следните принципи: данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и ограничение на целите“) законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните обработване на личните данни (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност) пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с целите, за които се обработват данните („свеждане на данните до минимум“); ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) точност и актуалност на обработване на лични данни.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д обработва лични данни при наличието на следните законови основания: обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д в качеството му на администратор на лични данни; обработването е необходимо за изпълнение на договор с „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттегляне на съгласието от субекта на данни не е приложимо в случаите, когато обработването на данните е основано на законово или договорно основание.

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д обработва личните Ви данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните по законоустановения ред, на осн. чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д като дружество, опериращо в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма обработва лични данни за следните цели: хотелско настаняване, организация на изхранване в ресторанта си, допълнителни туристически услуги (превоз, екскурзии и други). В случай, че откажете да предоставите личните си данни, „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д няма бъде в състояние да предостави исканите хотелски и туристически услуги или да извърши съответната търговска сделка, доколкото обработването на лични данни в голяма част е в изпълнение на законово и нормативно установени задължения на дружеството (освен в случаите, за които личните данни се обработват на основание различно от изпълнение на законово задължение, прилагано спрямо администратора).

Личните данни, които лицата предоставят на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д при подаване на искане за предоставяне на хотелска и туристическа услуга и/или извършване на други търговски сделки, се обработват с цел анализиране на това дали тези услуги могат да се предоставят на лицата за съответния период, с цел защита на тяхното здраве, както и с цел надлежна идентификация на страните по извършваните търговски сделки в изпълнение на законово и нормативно установени задължения на хотела.

Обработването на лични данни най-често е в изпълнение на нормативноустановени задължения на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , произтичащи от законови изисквания, регламентиращи хотелската и друга съпътстваща търговска дейност, финансово-счетоводната дейност, дейностите по превенция на изпирането на пари, за целите на автоматичния обмен на финансова информация по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, пенсионна, здравна и социално осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, и др.

Освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, обработване на личните данни е допустимо и когато е необходимо за изпълнение на задължения по договор с „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор с „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , предприети по искане на лицето или когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие за обработването.

Освен описаните случаи, обработване на лични данни на субекти на данни е допустимо при наличие на легитимен интерес на или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данни /клиента/, например с цел охрана, предотвратяване на престъпления включително измами, предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризъм, други законосъобразни цели.

Личните данни на субектите се съхраняват в законоустановените срокове съгласно изискванията на приложимите специални закони. В случаите, при които не е налице законоустановен срок за съхранение на личните Ви данни, същите се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимия за реализиране на целта, за която данните се събират и обработват.

КАТО ПОСЕТИТЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ ПРОФИЛИТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ:

Използваме "бисквитки" на нашите уебсайтове. "Бисквитките" са част от информацията, която интернет сайт прехвърля на твърдия Ви диск за целите на воденето на записи. Използването на "бисквитки" е индустриален стандарт - ще ги намерите почти навсякъде в Интернет. Нашите сайтове използват "бисквитки", за да разпознават посетителите, когато посетят отново съответния сайт. Щом знаем, че сте Вие, можем да персонализираме Вашето онлайн посещение и да го направим по-полезно и удобно за Вас.

Възможно е също така да оценим съдържанието и услугите си и да подготвим уебсайтовете си за посетителите на базата на друга информация, която събираме, като IP адреси, които са номера, присвоени на Вашия компютър, когато използвате Интернет, пикселни маркери (или ясни gif) вида на Интернет браузъра или операционната система, която използвате. Тази информация се събира съвкупно, но можем да я обвържем с личната Ви информация чрез използването на "бисквитки", както е описано по-горе.

Ние използваме Google Analytics, за ​​да измерим как посетителите взаимодействат със съдържанието на нашите уебсайтове. Taзи услугa използва "бисквитки" и подобни технологии, като например уеб маяци, маркери и вградени скриптове, за да записват информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове. Допълнителна информация за това как тези услуги използват такива технологии може да бъде намерена на уебсайта на Google.

Ако не искате да събираме данни, свързани с посещенията Ви на нашите уебсайтове, чрез Google Analytics, можете да се откажете, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Също така можете да се откажете от събирането на данни чрез Adobe Analytics, като посетите Център за поверителност на Adobe. Можете да се откажете от персонализираната аудитория в Facebook, като посетите страницата за отказване на Facebook и на другите доставчици.
ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Права на субектите на данни (клиентите физически лица, за които се отнасят данните)

1.Информираност – субекта на данни има право на информация включваща: идентификационни данни на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , координати за връзка с хотел и реторант L do Rado; Целите и правното основание за обработването; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна/ трета държава (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.

2.Достъп до собствените си лични данни – субектът на данните има право да получи от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така да получи достъп до данните иследната информация: Цел на обработване; Съответните категории лични данни; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуване на правото на коригиране на лични данни, както и правото на възражение срещу обработване на лични данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.

3.Коригиране и/или допълване (ако данните са неточни и/или непълни) – субектът на данни има право да поиска от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д да коригира и/или допълни без ненужно забавяне неточните лични данни свързани с него.

4.Изтриване (право „да бъдеш забравен“) - Субектът на данни може да поиска от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д изтриване, ако е налице едно от следните условия: Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването /обработване по силата на нормативно задължение на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , сключен договор с дружеството/; Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейски съюз или правото на Република България, което се прилага спрямо „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д в качеството му на администратор; Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

5.Ограничаване на обработването на лични данни от страна на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д или обработващия лични данни – за възможността от използване на това право, са необходими конкретни условия, като: Точността/актуалността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д да провери точността на личните данни; Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

6.Преносимост на личните данни между отделните администратори - субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от дружеството, на което личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

7.Възражение спрямо обработването на негови лични данни- субектите на данни имат право да възразят пред „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д срещу обработването на личните им данни, като хотела ще прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д ще прекрати обработването незабавно.

8.Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

9.Защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени – ако субекта на данни счете, че правото му на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то може да подаде жалба пред съответния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни или да търси правата си по съдебен ред. Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, чийто адрес е:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/9153518, еmail: kzld@cpdp.bgРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д може да разкрива лични данни на следните категории лица: Лицата, за които се отнасят данните, а именно: лица, ползващи туристически услуги или продукти или подали искане за ползване на туристическите услуги, както и лицата, които са страни по туристически и/или други търговски сделки и договорни отношения с хотела; Лица, които имат право на достъп до лични данни по силата на закон или други нормативен акт; Лица, за които правото произтича по силата на договор, сключен с „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00ДРЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ

Физическите лица (субекти на данни), имат право по всяко време да поискат от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д : потвърждение за това, дали отнасящи се до тях данни се обработват от хотела, какви са целите на обработването, категориите данни и получателите на тези данни или категориите получатели, на които данните се разкриват; хотела да изпрати съобщение до тях в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват и всяка налична информация за източника на тези данни; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни (ако е налично), отнасящи се до физическите лица, поне в случаите на автоматизирани решения по реда на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни;

При поискване, „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д предоставя информацията гореописаната информация безплатно.

Физическите лица имат право по всяко време да поискат от „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д да: заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни на физическите лица за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие (с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни за дружеството усилия).

Физическите лица (субекти на данни), упражняват правата си като подават писмено заявление до „РАЛИКО ЕР ЕЛ“ 00Д , съдържащо: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията подпис, дата, адрес за кореспонденция и телефон.

Подаване на заявлението е безплатно.

Данни за контакти с Радостина Божилова относно въпроси, свързани със защитата на личните данни: +35929730316

Уважаеми гости/клиенти на хотел и ресторант L do Rado, с настоящото бихме искали да Ви информираме, че на територията на обекта, в т.ч. входно-изходните подходи към него се извършва постоянно видеонаблюдениеИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО

Ралико ЕР ЕЛ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). „Ралико ЕР ЕЛ“ ООД е дружество по смисъла на Търговския закон, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131015268, със седалище и адрес на управление ге. София, кв. Горубляне, ул.“Цветна градина“16, представлявано от Радко Божилов– управител на дружеството. Телефон 029736677, факс:029730316, имейл: hotel@l-do-rado.com

Видеонаблюдението представлява дейност по обработване на лични данни, съгласно чл. 4, т. 2 от Общия регламент относно защитата на данните, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", тъй като чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин.

Чрез извършване на видеонаблюдение на територията на обекта и входно-изходните подходи към него „Ралико ЕР ЕЛ“ ООД, извършва охрана с оглед осигуряването на високо ниво на сигурност на гостите и служителите на хотел и ресторант L do Rado, както и предотвратяване на посегателства срещу обекта и намиращото се на неговата територия движимо имущество. Видеонаблюдението на територията на обекта и входно-изходните подходи се осъществява с помощта на 5 броя камери (куполна ден/нощ IR камера, 1/2.9" Sony Exmor IMX323, Избор на AHD, HD-CVI, HD-TVI, и аналогов сигнал; Фиксиран мегапикселов обектив 2.8мм, минимална осветеност 0 Lux IR ON (0,017 Lux IR OFF), 10 IR LED с обхват 10-20м), разположени на 5 (пет) точки на територията на обекта. ‘АБ Секюрити Сълюшънс’ ООД не осъществява видеонабледение в санитарните помещения на територията на обекта.

Ралико ЕР ЕЛ“ ООД осъществява обработване на Вашите лични данни, чрез видеонаблюдение на осн. чл. 6, б. „е” във връзка с легитимните интереси на администратора на лични данни.

Ралико ЕР ЕЛ“ ООД гарантира, че във връзка с извършване на видеонаблюдение на територията на обекта, обработва Вашите лични данни, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, съгласно изискванията на чл. 5 от Общия регламент относно защитата на данните.

Вашите лични данни, представляващи видеоизображения, възпроизведени на видеозапис се обработват за конкретни, изрично указано и легитимни цели, свързани с осигуряване и гарантиране на физическата неприкосновеност и сигурност на гостите на хотел и ресторант L do Rado, персонала и служителите, намиращи се на територията на обекта.

Администраторът на лични данни „Ралико ЕР ЕЛ“ ООД гарантира, че личните данни, които се събират и съхраняват във връзка с извършваното видеонаблюдение на територията на обекта, не се обработват за цели различни от указаните. Вашите лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от 7 (седем)дни. След изтичане на указаният срок данните се изтриват автоматично

Ралико ЕР ЕЛ“ ООД не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за нуждите на разследването и разкриването на престъпление, извършено на територията на обекта хотел и ресторант L do Rado, или входно-изходните подходи, както и в случаите, при които това е задължително по силата на норматитвен акт.

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, Вие можете да отправите искане до нас, основаващо се някое от следните права:

  1. Право на информация и достъп на осн. чл. 13 и чл. 15 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД);

  2. Право на коригиране на осн. чл. 16 от ОРЗД;

  3. Право на изтриване на осн. чл. 17 от ОРЗД;

  4. Право на ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от ОРЗД;

  5. Право на възражение, съгласно чл. 21 от ОРЗД;

  6. Право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решение на осн. чл. 22 от ОРЗД и

  7. Правото на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, интернет страница: www.cpdp.bg, ел. поща: kzld@cpdp.bg, тел.: 02/9153519, факс: 02/9153525

Повече информация относно политиката за защита на личните данни на„Ралико ЕР ЕЛ“ ООД , може да откриете на www.l-do-rado.com на телефон: 029730316 или ел. поща:hotel@l-do-rado.com